11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu

1) Dualizm systemów prawnych

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które w istotny sposób modyfikują regulacje związane z zawieraniem i rozwiązywaniem obowiązkowych umów ubezpieczenia, w tym również zasadą automatyzmu (zwaną również klauzulą prolongacyjną). Nie oznacza to jednak, iż od 11 lutego br. powszechnie będą obowiązywać nowe regulacje. Należy bowiem zwrócić uwagę na przepisy przejściowe zawarte w art. 6 i 7 ustawy nowelizującej[1] w następującym brzmieniu:

„Art. 6. Do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 7. 1. Postępowania dotyczące roszczeń odszkodowawczych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się według przepisów dotychczasowych.

2. Postępowania dotyczące roszczeń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się według przepisów dotychczasowych.”