W ciągu 7 dni wykonawcy Autostrady A2 Stryków-Konotopa mają przedstawić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad program naprawczy dla spękań powstałych w warstwach konstrukcyjnych autostrady. Wszystkie naprawy zostaną wykonane na koszt wykonawców.

Pismo wzywające do przygotowania szczegółowego raportu oraz usunięcia wszelkich wykrytych wad zostało wysłane 23 lutego do Budimexu, Strabaga, Eurovii, Mostostalu Warszawa i DSS-u. Wykonawcy zostali zobowiązani do dokonania pełnej inwentaryzacji spękań wraz ze szczegółową dokumentacją, dokonania odwiertów kontrolnych, zdiagnozowania przyczyn oraz rozmiarów uszkodzeń. Niezależnie od przygotowania raportu wykonawcy mają zabezpieczyć pęknięcia, wykonać program naprawczy, a po jego zatwierdzeniu, usunąć wszelkie wykryte wady. Wykonany program naprawczy będzie objęty gwarancją.

W przypadku uchylania się wykonawców od wykonania powyższych działań, Generalna Dyrekcja zleci wykonanie tej pracy innym podmiotom, a wykonawców obciąży kosztami wykonania zastępczego. Zgodnie z kontraktami, wszelkie usterki wykonawcy są zobowiązani usunąć na własny koszt.